Aartsbroederschap der Koninklijke Schutterij van Gronsveld

Majoors-verkiezingen

De kandidaten zijn:

Procedure:

Op 10 november 2019, na de H. mis van 11.00 uur start de majoorsverkiezing in de basisschool.

In de basisschool krijgt iedere schut, die zijn inlage betaald heeft, een oproepkaart.

Met deze oproepkaart kan in de hal van de basisschool gestemd worden.

De eerste stemronde is van 12.30 uur - 14.00 uur.

De telling gebeurt in de gymzaal.

De uitslag van de eerste ronde zal rond 14.30 uur in de gymzaal zijn.


REGLEMENT VOOR DE MAJOORSVERKIEZING OP 10-11-2019.

STEMGERECHTIGD ZIJN:

 1. Alle leden die op 10-11-2019 18 jaar en ouder zijn; en
 2. zij moeten voor aanvang van de verkiezingen hun inlage betaald hebben.

WIJZE VAN STEMMING:

 1. Ieder stemgerechtigd lid krijgt voor de eerste stemming een oproepkaart uitgereikt, waarop het volgnummer van het kiesregister, naam, adres, woonplaats en geboortedatum vermeld staan. Deze kaart geeft hem het recht om deel te nemen aan de stemming.
 2. Met bovengenoemde kaart begeeft de kiezer zich naar het stembureau en brengt na inlevering van zijn oproepingskaart en ontvangst van zijn stembiljet, de eerste keer zijn stem uit op een van de kandidaten die op het stembiljet vermeld staan. Indien deze kaart bij de eerste of volgende stemming niet bij het stembureau wordt ingeleverd, dan is de kiezer van eventuele stemming c.q. verdere stemming UITGESLOTEN.
 3. Na de eerste stemming zullen de stemmen geteld worden. Is er bij de eerste stemming door een van kandidaten al een meerderheid behaald (de helft van de uitgebrachte geldige stemmen plus één) dan vervallen uiteraard de volgende stemmingen.
  Is dit niet het geval dan worden de kandidaten voor de eerste maal geselecteerd. De twee kandidaten, die de meeste stemmen hebben verworven, gaan over naar de tweede stemming. De kandidaten, die de minste stemmen krijgen, zijn van verdere stemming uitgesloten.
 4. Indien er in de eerste stemming meerdere kandidaten eindigen op de tweede plaats met een gelijk aantal stemmen, dan gaan deze allen over naar de volgende stemming.
 5. Indien een of meerdere kandidaten zich voor een tweede stemming niet meer verkiesbaar stellen zal deze stemming gehouden worden tussen de resterende kandidaten, die bij de eerste stemming tot de twee hoogste kandidaten behoorden.
 6. Na het bekendmaken van de uitslag van de eerste stemming, worden voor de tweede maal de oproepingskaarten uitgereikt. Met deze kaart, die reeds eenmaal is afgetekend, begeven de kiezers zich voor de tweede maal naar het stembureau. Zij leveren aldaar de kaart voor de tweede maal in, krijgen hun tweede stembiljet en brengen hun stem voor de tweede maal uit op een van de twee c.q. drie kandidaten.
 7. Hierna heeft weer een telling plaats van de tweede stemming. Heeft op dat moment nog geen van de kandidaten een meerderheid behaald (de helft van de uitgebrachte geldige stemmen plus één) dan zal er een derde stemming dienen plaats te hebben.
  De werkwijze is dan hetzelfde als bij de tweede stemming.
  Indien er in de tweede stemming meerdere kandidaten eindigen op de tweede plaats met een gelijk aantal stemmen dan gaan deze allen door naar de derde stemming. De derde stemming gaat tussen de twee c.q. drie kandidaten die in de tweede stemming de meeste stemmen behaalden.
 8. Indien een kandidaat zich voor de derde stemming niet meer verkiesbaar stelt zal de derde stemming gehouden worden tussen de kandidaten, die bij de tweede stemming tot de twee hoogste behoorden.
 9. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 10. De openingstijden van het stembureau zijn als volgt:
 11. 1e STEMMING van 12.30 - 14.00 uur
  2e STEMMING van 14.45 - 16.15 uur
  3e STEMMING van 17.00 - 18.30 uur
  De aanvangstijden kunnen misschien even uitlopen in verband met de organisatie. De sluitingstijden zullen nauwkeurig in acht worden genomen.
 12. Uitdrukkelijk wordt nogmaals gesteld dat om tot majoor gekozen te worden de kandidaat meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen plus één moet hebben behaald.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Uüverighèid. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de overheid op 15 augustus 2019.


  Informatie:

  Bezoek ook de site van 400 jaar schutterij op: http://www.400jaarschutterij.nl
  Er is ook een Facebook-pagina: https://nl-nl.facebook.com/400jaar

© 2019 - Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus te Gronsveld

joomla visitors