Aartsbroederschap der Koninklijke Schutterij van Gronsveld

Wij nodigen alle "sjötte" van 18 jaar en ouder uit deel te nemen aan de verkiezing voor:

Een nieuwe majoor

Deze zal plaatsvinden op zondag 10-11-2019 na de hoogmis van elf uur. Ze zal gehouden worden in de grote gymzaal van de basisschool St. Martinus aan het kerkplein.

KANDIDATEN

Eenieder die in aanmerking wil komen om verkozen te worden tot majoor dient zich uiterlijk 03-09-2019 voor 22:00 uur schriftelijk aangemeld te hebben bij de secretaris (Rijksweg 139). In deze aanmelding moet minimaal staan: zijn naam, met voorletters; zijn roepnaam, zijn geboortedatum; zijn volledige adres; zijn telefoonnummer en zijn e-mailadres.

Voor reglement en voorwaarden zie onderstaande informatie. Deze informatie kan ook ingezien worden bij de secretaris.

REGLEMENT VOOR DE MAJOORSVERKIEZING OP 10-11-2019.

STEMGERECHTIGD ZIJN:

 1. Alle leden die op 10-11-2019 18 jaar en ouder zijn; en
 2. zij moeten voor aanvang van de verkiezingen hun inlage betaald hebben.

WIJZE VAN STEMMING:

 1. Ieder stemgerechtigd lid krijgt voor de eerste stemming een oproepkaart uitgereikt, waarop het volgnummer van het kiesregister, naam, adres, woonplaats en geboortedatum vermeld staan. Deze kaart geeft hem het recht om deel te nemen aan de stemming.
 2. Met bovengenoemde kaart begeeft de kiezer zich naar het stembureau en brengt na inlevering van zijn oproepingskaart en ontvangst van zijn stembiljet, de eerste keer zijn stem uit op een van de kandidaten die op het stembiljet vermeld staan. Indien deze kaart bij de eerste of volgende stemming niet bij het stembureau wordt ingeleverd, dan is de kiezer van eventuele stemming c.q. verdere stemming UITGESLOTEN.
 3. Na de eerste stemming zullen de stemmen geteld worden. Is er bij de eerste stemming door een van kandidaten al een meerderheid behaald (de helft van de uitgebrachte geldige stemmen plus één) dan vervallen uiteraard de volgende stemmingen.
  Is dit niet het geval dan worden de kandidaten voor de eerste maal geselecteerd. De twee kandidaten, die de meeste stemmen hebben verworven, gaan over naar de tweede stemming. De kandidaten, die de minste stemmen krijgen, zijn van verdere stemming uitgesloten.
 4. Indien er in de eerste stemming meerdere kandidaten eindigen op de tweede plaats met een gelijk aantal stemmen, dan gaan deze allen over naar de volgende stemming.
 5. Indien een of meerdere kandidaten zich voor een tweede stemming niet meer verkiesbaar stellen zal deze stemming gehouden worden tussen de resterende kandidaten, die bij de eerste stemming tot de twee hoogste kandidaten behoorden.
 6. Na het bekendmaken van de uitslag van de eerste stemming, worden voor de tweede maal de oproepingskaarten uitgereikt. Met deze kaart, die reeds eenmaal is afgetekend, begeven de kiezers zich voor de tweede maal naar het stembureau. Zij leveren aldaar de kaart voor de tweede maal in, krijgen hun tweede stembiljet en brengen hun stem voor de tweede maal uit op een van de twee c.q. drie kandidaten.
 7. Hierna heeft weer een telling plaats van de tweede stemming. Heeft op dat moment nog geen van de kandidaten een meerderheid behaald (de helft van de uitgebrachte geldige stemmen plus één) dan zal er een derde stemming dienen plaats te hebben.
  De werkwijze is dan hetzelfde als bij de tweede stemming.
  Indien er in de tweede stemming meerdere kandidaten eindigen op de tweede plaats met een gelijk aantal stemmen dan gaan deze allen door naar de derde stemming. De derde stemming gaat tussen de twee c.q. drie kandidaten die in de tweede stemming de meeste stemmen behaalden.
 8. Indien een kandidaat zich voor de derde stemming niet meer verkiesbaar stelt zal de derde stemming gehouden worden tussen de kandidaten, die bij de tweede stemming tot de twee hoogste behoorden.
 9. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 10. De openingstijden van het stembureau zijn als volgt:
 11. 1e STEMMING van 12.30 - 14.00 uur
  2e STEMMING van 14.45 - 16.15 uur
  3e STEMMING van 17.00 - 18.30 uur
  De aanvangstijden kunnen misschien even uitlopen in verband met de organisatie. De sluitingstijden zullen nauwkeurig in acht worden genomen.
 12. Uitdrukkelijk wordt nogmaals gesteld dat om tot majoor gekozen te worden de kandidaat meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen plus een moet hebben behaald.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Uüverighèid. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de overheid op 15 augustus 2019.


  VOORWAARDEN VOOR NIEUWE MAJOOR.

  1. De kandidaat dient op 10 november 2019 21 jaar of ouder te zijn.
  2. De kandidaat dient woonachtig te zijn in de parochie Gronsveld of Rijckholt. De grens is aangegeven op onderstaande tekening.
  3. De kandidaat dient twee volledige Grote Bronken te hebben meegemaakt. Dus minimaal 12 jaar schut zijn.
  4. De kandidaat dient na verkozen te zijn de regelementen (1999) en de statuten (1911) te respecteren en na te leven.
  5. De kandidaat fungeert na verkozen te zijn, als voorzitter van de schutterij en van Stichting Schutterij Gronsveld. Hij dient onvoorwaardelijk beschikbaar te zijn voor alle Bronkactiviteiten. Hij moet rekening er mee houden dat dit een bereden plaats is en hij zijn uitrusting zelf moet aanschaffen.
  6. Een delegatie van de Uüverighèid zal met alle kandidaten voor de verkiezingen een gesprek voeren.


  Informatie:

  Bezoek ook de site van 400 jaar schutterij op: http://www.400jaarschutterij.nl
  Er is ook een Facebook-pagina: https://nl-nl.facebook.com/400jaar

© 2019 - Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus te Gronsveld

joomla visitors